Krister

Personskydd för gaser i avloppssystem

I avloppssystem, reningsanläggningar och anläggningar för hantering av spillvatten bildas exempelvis svavelväte, H2S, naturligt. Det är en giftig gas som lätt går att känna igen genom den karaktäristiska doften av ruttna ägg, men vid höga koncentrationer bedövar svavelvätet luktsinnet så att lukten inte går att känna.

I reningsverk för avloppsvatten finns mätningsutrustning installerad på särskilt riskfyllda platser. Det ger ett bra skydd mot höga koncentrationer men för medarbetare som arbetar i fält är ett portabelt larm nödvändigt. Före nedstigning i pumpgropar, avloppstankar och brunnar rekommenderas att du ventilerar utrymmet och kontrollerar koncentrationen enligt nedan före arbetet påbörjas.

  • -Svavelväte (vätesulfid) – bör vara under 10ppm
  • -Syre – normal halt är 21% och ska inte understiga 19,5%.
  • -Kolmonoxid – under 35ppm
  • -LEL* (Lower Explosive Limit) – bör vara under 15%.

Ta alltid med gasvarnare vid arbete i nedstigningsbrunn och ventilkammare. Om gasvarnaren larmar, evakuera omgående.


*) LEL (undre explosionsgränsen) populärt explosionsrisk, är vid 100% gränsen när gasblandningen brinner/kan antändas i fri atmosfär. Explosiva gaser kan vara en blandning av flera olika gaser som var för sig har olika procentuella nivåer för blandning med luft för att vara explosiva. Exempelvis antänds och brinner inte en inblandning upp till 5% metangas (naturgas) i luften. Mellan 5-17% är metan explosivt i kontakt med gnistor. Över 17% inblandning är koncentrationen så hög (UEL, Upper Explosive Limit) att den inte längre är explosiv. Förekommer fler brännbara gaser i luften eller om man inte med säkerhet vet vilken specifik gas som utgör explosionsrisk används med fördel LEL för att varna för explosionsrisk.